تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۴
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۵
۶
۸
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۱۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
هرم وعده خدمت Service Promise Pyramid ۱۰:۰۰ ق.ظ
هرم وعده خدمت Service Promise Pyramid @ شتابدهنده دیموند
جولای ۱۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
هرم وعده خدمت Service Promise Pyramid @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۱۵ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۱۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
DMOND Pitches در حوزه سلامت و ورزش ۳:۳۰ ب.ظ
DMOND Pitches در حوزه سلامت و ورزش @ شتابدهنده دیموند
جولای ۱۸ @ ۳:۳۰ ب.ظ – ۵:۳۰ ب.ظ
DMOND Pitches در حوزه سلامت و ورزش @ شتابدهنده دیموند
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۲۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۲۵ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
جولای ۲۹ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
5
6
13
19
20
26
27