تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۲
۳
۸
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
کارگاه آموزشی Node.js ۴:۰۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی Node.js @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۸ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
کارگاه آموزشی Node.js @ شتابدهنده دیموند
۹
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۵ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
DMOND Pitches شهر هوشمند ۳:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches شهر هوشمند @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۵ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches شهر هوشمند @ شتابدهنده دیموند
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۹ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
کارگاه اسکرام مستر حرفه ای ۸:۰۰ ق.ظ
کارگاه اسکرام مستر حرفه ای @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۲۳ @ ۸:۰۰ ق.ظ – ۴:۰۰ ب.ظ
کارگاه اسکرام مستر حرفه ای @ شتابدهنده دیموند
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۶ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۹ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 1 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
2
3
8
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 8 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
کارگاه آموزشی Node.js 4:00 ب.ظ
کارگاه آموزشی Node.js @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 8 @ 4:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
کارگاه آموزشی Node.js @ شتابدهنده دیموند
9
10
12
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 12 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
15
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 15 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
DMOND Pitches شهر هوشمند 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches شهر هوشمند @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 15 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND Pitches شهر هوشمند @ شتابدهنده دیموند
 
16
17
19
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 19 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
22
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 22 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
24
26
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 26 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
27
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 27 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
29
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 29 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
30