تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۲
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۴
۶
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۶ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۱۳ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۱۶ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا ۳:۰۰ ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
ژانویه ۱۶ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
آخرین سری از رویدادهای DMOND Pitches در سال ۹۷ با همکاری دیجیکالا، در حوزه کسب و کارهای B2B برگزار می شود. در این رویداد، تیم های استارتاپی در ۵ دقیقه کسب و کار خود را[...]
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲۰ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲۳ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۳۰ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
2
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 2 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
4
6
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 6 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
7
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 7 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
10
11
13
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 13 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
14
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 14 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
16
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 16 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا 3:00 ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
ژانویه 16 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
آخرین سری از رویدادهای DMOND Pitches در سال ۹۷ با همکاری دیجیکالا، در حوزه کسب و کارهای B2B برگزار می شود. در این رویداد، تیم های استارتاپی در ۵ دقیقه کسب و کار خود را[...]
17
18
20
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 20 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
21
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 21 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
23
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 23 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
24
25
27
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 27 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
28
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 28 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
30
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 30 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
31