تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۴
۵
۷
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۱۰ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۱۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۱۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
DMOND Pitches حوزه مد و فشن ۲:۳۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه مد و فشن @ شتابدهنده دیموند
ژانویه ۱۷ @ ۲:۳۰ ب.ظ – ۴:۳۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه مد و فشن @ شتابدهنده دیموند
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۲۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه ۳۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 1 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
4
5
7
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 7 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
10
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 10 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
11
12
14
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 14 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
15
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 15 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
17
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 17 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
DMOND Pitches حوزه مد و فشن 2:30 ب.ظ
DMOND Pitches حوزه مد و فشن @ شتابدهنده دیموند
ژانویه 17 @ 2:30 ب.ظ – 4:30 ب.ظ
DMOND Pitches  حوزه مد و فشن @ شتابدهنده دیموند
18
19
21
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 21 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
22
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 22 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
24
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 24 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
25
26
29
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 29 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
31
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
ژانویه 31 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ