تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان ۳:۰۰ ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
فوریه ۱۹ @ ۳:۰۰ ب.ظ – مارس ۴ @ ۶:۰۰ ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | اصفهان | استان اصفهان | ایران
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال شامل ۱۴ ساعت دوره آموزشی حضوری در دانشگاه اصفهان با همکاری مرکز کارآفرینی این دانشگاه با شتابدهنده دیموند، طبق سرفصل های زیر:
۳
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۳ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۶
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۶ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۷
۸
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۱۰ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۱۳ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۱۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۲۰ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۲۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۲۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مارس ۳۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان 3:00 ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
فوریه 19 @ 3:00 ب.ظ – مارس 4 @ 6:00 ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | اصفهان | استان اصفهان | ایران
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال شامل ۱۴ ساعت دوره آموزشی حضوری در دانشگاه اصفهان با همکاری مرکز کارآفرینی این دانشگاه با شتابدهنده دیموند، طبق سرفصل های زیر:
7
8
14
15
21
22
28
29