تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۴
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۷
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
۸
۹
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
کارگاه بوم ناب در اصفهان ۳:۰۰ ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۱ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۴:۰۰ ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | خمینی شهر | استان اصفهان | ایران
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۴ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها ۲:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۷ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۸:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها ۴:۰۰ ب.ظ
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها @ DMOND Accelerator
نوامبر ۱۷ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۱۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۱ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۵ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر ۲۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی ۳:۰۰ ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۲۸ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
برگزاری شانزدهمین دوره از رویدادهای DMOND Pitches با همکاری شتابدهنده آواگیمز  
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
4
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 4 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
7
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 7 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
8
9
11
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 11 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
کارگاه بوم ناب در اصفهان 3:00 ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 11 @ 3:00 ب.ظ – 4:00 ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | خمینی شهر | استان اصفهان | ایران
12
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 12 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
14
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 14 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
15
16
17
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 17 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها 2:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 17 @ 2:00 ب.ظ – 8:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها 4:00 ب.ظ
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها @ DMOND Accelerator
نوامبر 17 @ 4:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
 
18
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 18 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
19
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 19 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
21
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 21 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
22
23
25
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 25 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
26
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 26 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
28
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
نوامبر 28 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی 3:00 ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 28 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
برگزاری شانزدهمین دوره از رویدادهای DMOND Pitches با همکاری شتابدهنده آواگیمز  
29
30