مربیان و مشاوران

کسانی که همراه دیموند هستند

مربیان ما

مربیان ما با ارزش ترین داریی ما هستند. ما شبکه کارآفرینان با تجربه ، شرکت های سرمایه گذارای خطرپذیرو سرمایه گذارن را برای کمک به استارتاپ شما را فراهم کرده ایم.