برنامه ما

بیشتر در مورد برنامه های ما بدانید

مربی های با تجربه

استفاده از تجربیات مربیان مرتبط با استارتاپ شما. شبکه مربیان و سرمایه گذاران با تجربه ما فیدبک های صادقانه در مورد استارتاپتان ، به شما می دهند.

ارائه

آموزش نحوه ارائه استارتاپ شما در مقابل سرمایه گذاران و رسانه ها. هدف ما آموزش نحوه ارائه به صورتی است که محتوای اصلی ایده و طرح تجاری را به مخاطب انتقال دهد.

حمایت

دریافت مهارت ها و اطلاعات مورد نیاز استارتاپ ها . شما کمک و راهنمایی های مورد نیاز برای استارتاپ خود را از متخصصین مرتبط به آن حوزه دریافت می کنید. مربیان ما برای ارائه اموزش و کمک به استارتاپ شما در حوزه مدیریت منابع انسانی و بازاریابی و دریافت منابع مالی در اختیار شما می گذارند.

ثبت نام کنید