• حوزه فعالیت: سرمایه گذاری خطرپذیر

کارایا

این گروه با همفکری فرشتگان سرمایه گذار تشکیل گردیده تا با گرد هم آوردن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان محیطی برای رشد و شکوفایی شرکت‌های فعال با ایده های نو و جدید ایجاد نماید. آگاهی از ایده‌ها و امکان تبادل نظر و شناخت موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آلی برای کارآفرینان فراهم می نماید که علاوه بر ایجاد درآمد، کمک به نسل جوان و پویای کشور هم مد نظر قرار می گیرد.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved