فرم درخواست شتابدهی

پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی دیموند، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف دیموند، بررسی می شود.

در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود.در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده دیموند ایجاد می شود.

جهت درخواست ورود به دیموند فرم زیر را پر کنید

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved