سرمایه گذاران

برنامه سرمایه گذاران

دیموند در زمینه های بسیار مختلفی روی استارتاپ ها سرمایه گذاری می کند و به همین دلیل دوره مشخصی برای ورود به دیموند وجود ندارد. هر ساله هزاران استارتاپ می توانند برای کمپ استارتاپی دیموند ارائه داشته باشند تا بهترین آنها انتخاب شود. مهمترین نکته از نظر ما برای موفقیت استارتاپ ها، با انگیزه بودن آنهاست و به همین دلیل دیموند استارتاپ هایی را انتخاب می کند که بنیان گذاران آن این ویژگی را داشته باشند.

سرمایه گذاران ما

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved