• سال تاسیس: 1388

موسسه خیره پروین آراسته

موسسه خیریه پروین آراسته با هدف حمایت از جوانان و نوجوانان مستعد و نیازمند در حوزه امور اجتماعی و مددکاری، مشارکت در ادامه تحصیل، اشتغال، کارآفرینی، ازدواج، مسکن و درمان، جلب و جذب مشارکت های مردمی و دیگر امور خیریه تشکیل شده است.از دیدگاه این موسسه حفظ سلامت و پویائی،افزایش امید و نشاط و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جوانان می‌تواند در به حرکت در آوردن و به ثمر رساندن این نیروی عظیم جامعه نقش اساسی ایفا کند.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved