رسانه و تبلیغات

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های حوزه رسانه و تبلیغات حمایت می کند.

در برنامه رسانه و تبلیغات دیموند شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Startups
Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved