سلامت

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های حوزه سلامت، اعم از پلتفرم های پزشکی یا ساخت و تولید محصول جدیدی در این حوزه، حمایت می کند.

در برنامه سلامت دیموند شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved