شهر هوشمند

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های حوزه شهرهوشمند، اعم از مدیریت ترافیک، پسماند، حمل و نقل هوشمند، خدمات شهری، مسکن، گردشگری و دولت هوشمند حمایت می کند.

در برنامه شهرهوشمند دیموند شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه و شهرداری ها وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Startups
Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved