غذا و کشاورزی

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های غذا و کشاورزی، اعم از تولید محصولات جدید و نوآورانه یا زنجیره تامین، حمایت می کند.

در برنامه غذا و کشاورزی دیموند شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved