فرهنگ، هنر و صنایع خلاق

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های حوزه فرهنگ، هنر و صنایع خلاق، اعم از موسیقی، هنرهای ترسیمی، نمایش، صنایع دستی، ادبیات و مجسمه سازی حمایت می کند.

در برنامه فرهنگ و هنر دیموند شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Startups
Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved