فین تک

شتابدهنده دیموند از استارتاپ های حوزه فین تک اعم از پرداخت، بانکداری، بیمه، ارزهای دیجیتال و مدیریت سرمایه، حمایت می کند.

در برنامه فین تک دیموند شما به بزرگترین شرکت های فین تک ایران وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات دیموند از استارتاپ های این حوزه

تیم کامل و تمام وقت
محصول اولیه
اندازه بازار قابل قبول

Related Startups
Related Mentors

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved