Yadease
  • حوزه : خدمات
  • سال تاسیس : 95
  • وضعیت :فعال
  • شعبه :تهران

یادیز

هوشمندانه بیاموزید
|
Follow US

یادیز با آنالیز حافظه شما برایتان برنامه ریزی می کند و با مرور روزانه مانع فراموشی مطالب می شود. شما با یادیز می توانید جزوه ها و کتاب های خودتان را به صورت یادپک دربیاورید و در فروشگاه به نام خودتان به فروش برسانید.

اعضای تیم

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved